Lesnícke dni

Lesnícke dni sa tradične spájajú s aprílom – mesiacom lesa. Sú súčasťou najväčšieho celoslovenského podujatia organizovaného na Slovensku. Projekt sa organizuje každoročne v poradí už 17-te, koncom apríla, tento rok sa akcie konajú okrem Kežmarku aj vo Zvolene, Bratislave, Košiciach, Prešove, Sobranciach a Revúcej.

Lesnícke dni sú národným projektom realizovaným od roku 2007, ktorého cieľom je aktívna komunikácia s verejnosťou a pozitívna prezentácia lesného hospodárstva. Lesnícke dni ako projekt spolupráce lesníkov odovzdávajú tradície lesníctva ďalším generáciám a podporujú budovanie vzťahu človek – les. Aby verejnosť lesníkov nevnímala len ako tých, ktorí rúbu drevo, ale aj ako ľudí, ktorí sadia a pestujú stromy, starajú sa o lesy a zabezpečujú ich ochranu.

Ciele podujatia:

informujú o význame a funkciách lesa pre spoločnosť,

približujú prácu lesníkov, úlohy lesného hospodárstva a princípy prírode blízkeho obhospodarovania lesov,

rozširujú všeobecné povedomie o problematike biodiverzity a trvalo udržateľnom lesnom hospodárstve,

podporujú budovanie pozitívneho vzťahu človek – les, spájajú lesníkov pri komunikácii s verejnosťou.

Motto pre Lesnícke dni 2023 sú:

„Lesy liečia telo i dušu“

„Staráme sa o lesy, lebo ony sú pre naše žitie a zdravie nenahraditeľné“

„Keď ťa niečo trápi, prejdi sa po lese…“

Apríl je od roku 1952 tradične časom, keď si pripomíname význam lesov vôkol nás. Lesy sú neoddeliteľnou súčasťou našej krajiny, tvoria najdokonalejšie prírodné spoločenstvo. Na Slovensku v súčasnosti zaberajú viac ako 41 percent z celej rozlohy krajiny, čiže asi 2 milióny hektárov územia.

Významné funkcie lesa a potreba ho chrániť:

Lesy plnia niekoľko zásadných funkcií. Zásobujú planétu čerstvým vzduchom a zachytávajú nečistoty v ňom, pohlcujú prach a rádioaktivitu. Pozitívne ovplyvňujú režim obehu vody v krajine – znižujú jej maximálny a zvyšujú minimálny odtok, zadržiavajú vodu, ovplyvňujú jej kvalitu i množstvo. Zabezpečujú protierózne funkcie a upravujú teplotu i vlhkosť krajiny.

Les pre zdravie:

Pobyt v lese človeka preukázateľne harmonizuje a dáva mu pocit psychickej pohody. No to nie je všetko! Podľa autora knihy Efekt biofílie Clemensa Georgea Arvaya zohráva les významnú úlohu dokonca v rámci prevencie rakoviny. Arvay vo svojej publikácii uvádza, že lesný vzduch zvyšuje počet i aktivitu našich prirodzených „zabijackých“ buniek. „Pobudnite dva dni v kuse v lese a váš imunitný systém vám za to bude vďačný. Vďaka protirakovinovým terpénom sa v lesnom vzduchu zvýši výkonnosť vašich prirodzených „zabijackých“ buniek o viac než päťdesiat percent,“ hovorí. Zvýšenú výkonnosť si bunky podľa neho navyše ponechajú po celých tridsať dní.

Efekt biofílie potvrdzuje aj výskum profesora Quing Li z Nipponskej lekárskej univerzity v Tokiu, ktorý spolu s ďalšími vedcami v roku 2008 dokázal, že v zalesnených oblastiach umiera menej ľudí na následky rakoviny než v oblastiach nezalesnených.

Zdroj: www.kezmarok.sk