Koncert na Bielu sobotu

Koncert na Bielu sobotu v Novom evanjelickom kostole v Kežmarku

20.4.2019, 16.00. hod.