Aký bol cestovný ruch v roku 2020

OOCR Tatry-Spiš-Pieniny – čísla o situácii v cestovnom ruchu v r. 2020

Rok 2020 bol pre cestovný ruch z dôvodu pandémie Covid 19 a protiepidemiologických opatrení pre udržateľnosť a rozvoj cestovného ruchu nepriateľský až ruinujúci. Aké čísla sme zaznamenali v našej Oblastnej organizácii cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny?

Na začiatku kalendárneho roka 2020 sa ešte cestovný ruch v zimných strediskách a v Thermalparku Vrbov vyvíjal štandardne ako po iné roky. Vláda SR v priebehu roka svojim opatreniami striedavo zavádzala a rušila obmedzujúce opatrenia, ktoré mali v priebehu roka za následok rapídny pokles návštevníkov v regióne a tragický dopad na poskytovateľov služieb v regióne. Ubytovacie zariadenia, gastronomické prevádzky, ba celé strediská boli nútené obmedzovať služby, neskôr zatvárať a korigovať počty zamestnancov.

Oproti roku 2019 klesol počet prenocovaní v regióne OOCR TSP za rok 2019 oproti roku 2020 o 22,2 %, čo predstavuje počet 149 779 prenocovaní oproti roku 1019 – 192 612 prenocovaní. Návštevnosť hradu v Kežmarku poklesla o 49,71 %, Múzea Červený Kláštor o 34,9% a Informačnej agentúry v Levoči o 57,3%.

Najviac sa pokles návštevnosti prejavil v mestách. Len vo vybraných lokalitách Červený Kláštor a Ždiar v priebehu mesiaca august a jesenných mesiacov vzrástol počet návštevníkov a prenocovaní. To malo za následok priaznivý dopad na výšku vybratej dane za ubytovanie. Výšku vybratej dane za ubytovanie ovplyvnili zmeny sadzieb smerom nahor. OOCR TSP zaznamenala oproti roku 2019 vyšší výber dane za ubytovanie v roku 2020 – vo výške 107 607 € oproti roku 2019 – 95 011€, čo predstavuje nárast o 13,3,%.

V priebehu minulých rokov prispievalo k rastu návštevnosti regiónu aj množstvo podujatí, ktoré prilákajú návštevníkov. Tieto pravidelne propagujeme na sociálnych sieťach FACEBOOK a INSTAGRAM a na webovej stránke old.tatryspispieniny.sk. Avšak v roku 2020 sa podujatia takmer vôbec nerealizovali, preto poklesol aj počet príspevkov na sociálnych sieťach oproti roku 2019 (172) na 139. Marketing na sociálnych sieťach sme nezanedbávali, príspevky boli viac zamerané na tipy na výlety do prírody, ktorá je v našom regióne pestrá a príťažlivá.

Aj v roku 2021 sa budeme zameriavať na osvedčené marketingové aktivity, pričom ich obohatíme o nový prvok – zvukové nahrávky. Návštevník sa na vybraných miestach v regióne stretne s už známym prvkom – QR kódom, ktorý ho nasmeruje na audionahrávku. Pripravíme sa aj na zahraničných hostí a nahrávky budú vo viacerých jazykových mutáciách.

Pre návštevníkov pripravujeme aj rôzne zlepšenia v regióne v oblasti turistickej a cyklistickej infraštruktúry

S napätím očakávame, čo nám prinesie rok 2021. Úvodné miesiace tohto roku neveštia veľa dobrého, ale s príchodom letných mesiacov sa môže situácia zmeniť k lepšiemu Nuž, a  k akým číslam sa dopracujeme, budeme hodnotiť priebežne a najmä v závere roka.

 Spracovala: Ing. Gabriela Bodnárová, výkonná riaditeľka