info@tatryspispieniny.sk
+421 52 449 2135
  • Slovenčina
  • English
  • Deutsch
  • Polski
  • Magyar
default-logo

Kostol bez jediného železného klinca, jedna z najväčších školských knižníc, kde pôsobili známe osobnosti z celej strednej Európy, kostol ako mešita, Kežmarský hrad, najkrajšia spišská zvonica i secesná budova železničnej stanice.

Autorom článku je p. Pali Urbi – https://cestovanie.aktuality.sk/

Kežmarok je malé, ale starobylé spišské mesto pod končiarmi Vysokých Tatier, ktorého historické pamiatky prekračujú hranice Slovenska.

Vďaka svojmu jedinečne zachovalému a ucelenému historickému jadru mesta bola tu už v roku 1950 vyhlásená Mestská pamiatková rezervácia. V Kežmarku sa nachádzajú dve národné kultúrne pamiatky.

Pri prechádzkach malebnými uličkami narazíte na jedinečné historické skvosty, ktorým sedem storočí existencie mesta vtisli do jeho architektúry všetky stavebné slohy – románsky, gotický, renesančný i barokový.

Pozrite si desať najvýznamnejších pamiatok mesta, ktoré by ste nemali obísť.

Kostol bez jediného železného klinca

Najvýznamnejšou pamiatkou mesta je drevený evanjelický artikulárny kostol sv. Trojice. Vďaka unikátnej výzdobe a zachovalosti ho UNESCO zapísalo na prestížny Zoznam svetového kultúrneho dedičstva.

Kostol pochádza z čias náboženskej neslobody protestantov, ktorí si podľa rozhodnutia šopronského snemu z roku 1681 smeli postaviť chrámy len v slobodných kráľovských mestách, akým bol aj Kežmarok.

Prvý kostol postavili v roku 1687-1688 z najlacnejšieho materiálu – dreva, ale už v roku 1717 prišlo k radikálnej prestavbe, ktorá trvala tri mesiace.

Jedinou kamennou časťou kostola je sakristia a pod kostolom sú krypty z roku 1791.

Kostol v slohu ľudového baroka má pôdorys rovnoramenného gréckeho kríža. Na šiestich chóroch – mládenecký, dievčenský, učňovský, zaoltárny a dva organové, sa pomestilo až 1541 osôb. Veriaci v laviciach na prízemí museli sedieť oddelene – zvlášť muži a osobitne ženy. A tak museli aj vychádzať z kostola. Na niektorých laviciach sa dodnes zachovali tabuľky s menami.

V tomto kostole bolo prikázané modliť sa na kolenách nie postojačky, a tak sa zachovali v laviciach aj kľačadlá, čo nie je v evanjelických kostoloch obvyklé. Kostolný organ, je najstarším funkčným barokovým dvojmanuálovým nástrojom na Slovensku.

Najväčšia školská knižnica

Hneď vedľa dreveného artikulárneho kostola sv. Trojice stojí budova evanjelického lýcea, súčasťou ktorého je aj jedna z najväčších a najvýznamnejších školských historických knižníc u nás.

Nájdete v nej okolo 150-tisíc zväzkov, 55 prvotlačí z rokov 1468-1500, okolo 3000 prvotlačí zo 16. storočia, asi 6000 slovacík a 44 000 germaník z 15. až 20. storočia. Knižnica je prístupná ako bádateľom, tak aj turistom.

Lýceum je známe aj tým, že tu pôsobili učitelia a žiaci z celej strednej Európy. Medzi najznámejších patrili literáti Pavol Jozef Šafárik, Karol Kuzmány, bratia Ján a Samo Chalupka, Janko Kráľ, Pavol Országh Hviezdoslav, Martin Rázus, Ivan Stodola, maliari Peter Bohúň, Ladislav Medňanský a ďalší študenti, ktorí sa časom preslávili vo svojom odbore.

Kostol ako mešita

V tesnom susedstve lýcea a dreveného artikulárneho kostolíka stojí Nový evanjelický kostol, ktorý svojim výzorom pripomína mešitu. Podobnú kombináciu takýchto architektonických štýlov v tak malom priestore nenájdete asi nikde inde na svete.

V druhej polovici 19. storočia sa kežmarskí evanjelici rozhodli pre stavbu nového, na pohľad reprezentatívnejšieho chrámu. Cirkevná evanjelická deputácia navštívila roku 1870 hlavného krajinského architekta Teofila Hansena, ktorý jej pod podmienkou zachovania svojho vlastného projektu, daroval už navrhnutý svätostánok pôvodne určený pre Orient. Projekt zaujal hneď od začiatku svojou výnimočnosťou – nemal jednotný stavebný štýl, ale stavba mala obsahovať v rámci tzv. eklektického slohu prvky byzantské, románske, renesančné, maurské, ba aj rôzne orientálne.

Slávnostný začiatok stavby bol v roku 1872 a o osem rokov už bol kostol zastrešený. Pre nedostatok peňazí sa však stavba v ďalších rokoch zastavila a kostol bol ukončený a vysvätený až v roku 1894.

Kostol je jednoloďový, oltárny priestor sa nachádza na úrovni poschodia. Na oltári je drevená socha vzkrieseného Krista s krížom. Vo všetkom vládne presná symetria – dve kazateľnice, dva rady lavíc – na ľavej strane sedeli muži, na pravej ženy. Na laviciach dodnes vidíme tabuľky z menami donátorov, ktorí si takto predplatili miesta na sedenie, ktorých je v chráme vyše 900.

Na chóre je organ z roku 1894. Ku kostolu bolo roku 1909 pristavané mauzóleum kežmarského rodáka Imricha Thökölyho (1657 – 1705), veliteľa proticisárskeho povstania uhorskej šľachty a bojovníka za náboženskú slobodu. Po porážke sa Thököly uchýlil do Turecka do mesta Izmid, kde aj 13. septembra 1705 zomrel. V roku 1906 sa podarilo previesť jeho telesné pozostatky do Kežmarku. V mauzóleu je jeho sarkofág, pôvodný náhrobný kameň z Izmidu, ako aj nový náhrobok s reliéfom Thökölyho – dielo Barnabáša Hollóa.

Kežmarský hrad

Dominantou Kežmarku je najzachovalejší spišský hrad, ktorý patrí k tzv. mestským hradom. Napokon však jeho majitelia bojovali proti samotnému mestu Kežmarku, vojna trvala takmer 250 rokov. Nechceli sa totiž vzdať práv slobodného kráľovského mesta a byť obyčajným poddanským mestečkom.

Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1463. Hrad nechala vybudovať rodina Zápoľských, no už čoskoro ho získava poľská šľachtická rodina Laských. Na konci 16. storočia prechádza hrad do vlastníctva rodiny Thökölyovcov – jej štyri generácie tu sídlili až do konca 17. storočia. Za ten čas z pôvodne gotickej pevnosti vybudovali elegantnú renesančnú rezidenciu. V roku 1702 mesto hrad kúpilo pre seba.

Využívalo ho na rôzne účely, dokonca aj ako skladové priestory. V druhej polovici 19. storočia bolo rozhodnuté o zriadení múzea, ktoré bolo sprístupnené v roku 1931.

Dnes je celý hradný areál mestským múzeom s rôznymi expozíciami, ktorého súčasťou je aj Múzeum veteránov.

Gotická pýcha mesta – Kostol sv. Kríža

Najstaršie časti kostola pochádzajú z polovice 13. storočia, svoju dnešnú podobu však získal po veľkolepej gotickej prestvabe v rokoch 1444 až 1498.

Raritou trojloďového kostola je použitie až trojakej gotickej klenby – sieťová, hviezdicová a krížová. Interiér kostola je prevažne gotický. Najvzácnejšou časťou kostola je zrejme centrálny výjav dnešného hlavného oltára, ukrižovaný Kristus. Predpokladá sa, že je to dielo z dielne krakovského majstra Víta Štosa z konca 15. storočia, ale nevylučuje sa ani verzia, že je to raná práca majstra Pavla z Levoče.

Ďalším unikátom chrámu sú dva chóry a organy. Menší organ z roku 1651, dielo Bartolomeja Fromma – dodnes po oprave funkčný – patrí k najcennejším svojho druhu na území Slovenska. V kostole je viacero kamenných náhrobkov zo 16. až 18. storočia. Ten najstarší je z roku 1520 a patrí hradnému kapitánovi Krištofovi Varkočovi.

K veľkej stavebnej barokovej úprave kostola došlo v polovici 18. storočia. V priebehu 19. a 20. storočia sa kostol viackrát opravoval. Roku 1998 bol kostol povýšený na Basilicu Minor – prvú nemariánsku baziliku na Slovensku.

Najkrajšia spišská zvonica

V areáli gotického kostola sv. Kríža je renesančná zvonica z roku 1591, považovaná za najkrajšiu spišskú kampanilu. Má pôdorys štvorca. Zdobí ju renesančná štítková atika s erbami cisárskeho habsburského rodu, Uhorska a mesta Kežmarku.

Na tele zvonice je sgrafitová výzdoba. Latinské nápisy hovoria o dátume výstavby: Ignea ContIgerat Librae soL LVCIDVs astra hoC aVtor qVanDo ContInVaVIt opVs (Jasné slnko sa dotýkalo žiarivého súhvezdia Váh, keď tvorca pokračoval v tomto diele.) ANNO MDXCI. XVIII. SEPTEM (18. september 1591).

Hlavná budova mesta

Prvá kežmarská radnica stála na jednej z najstarších kežmarských ulíc – na Starom trhu. Po veľkom požiari v roku 1433 sa centrum mesta presunulo na nové námestie. Tu v roku 1461 postavili gotickú radnicu, ktorá v polovici 16. storočia bola prestavaná do renesančnej podoby.

Roku 1641 za richtára Žigmunda Moesa  k radnici pristavali vežu na ktorej dnes stojí socha mestského hlásnika. Svoj dnešný vzhľad a nadstavbu druhého poschodia nadobudla po poslednom veľkom požiari roku 1922.

Pod radnicou je stará pivnica, v ktorej v 16. storočí vyvierali pramene vody. Podľa tradície vedie z pivnice úniková podzemná chodba, ktorá ústila niekde na ceste k Huncovciam. V súčasnosti je radnica sídlom mestského úradu.

Strážna veža a panský dom Herrenhaus

Na mieste dnešnej budovy reduty stála v minulosti strážna veža, ktorú prestavali v 17. storočí majitelia hradu – rodina Thököly na tzv. panský dom Herrenhaus.

Stavba bola renesančná, o čom svedčí časť klenieb na prízemí. V rokoch 1705 – 1708 bola v budove tlačiareň Mateja Glasera – Vitraria, kde vyšli nemecké, maďarské i latinské publikácie, ako aj knihy v dobovej slovenčine.

V roku 1818 sa budova prestaval v klasicistickom slohu na redutu. Na priečelí je namaľovaný mestský erb a latinský nápis: VigILIIs hospItIbV aC obLeCta MentIs DestInata (Určené pre stráže, hostí a zábavy).Veža bola z budovy odstránená roku 1846. Pri prestavbe bola reduta spojená s meštianskym domom na Hlavnom námestí č. 3, na ktorom je renesančný portál s iniciálami S.W. a kamenárskym znakom.

Miesto mŕtvych

Neďaleko Nového evanjelického kostola sa nachádza kežmarský historický cintorín, ktorý bol založený v časoch protireformácie. Protestanti totiž museli svojich mŕtvych pochovávať mimo mestských hradieb, tak vznikol v roku 1674 dnešný cintorín.

Postupne sa rozširoval a od konca 18. storočia doň boli pochovávaní aj katolíci. Najstarší náhrobný kameň pochádza z roku 1691 a patrí obchodníkovi Žigmundovi Reinischovi. Z roku 1709 sú hroby popravených kežmarských predstaviteľov Jakuba Kraya a Martina Lányho, účastníkov protihabsburského povstania – hrob tretieho povstalca Toporcera sa nezachoval.

Na cintoríne odpočíva aj Dr. Vojtech Alexander s rodinou, priekopník röntgenológie v Uhorsku.

Budova železničnej stanice – secesná pýcha

Budova železničnej stanice pochádza z roku 1914 a bola postavená vo vtedy modernom secesnom štýle, známom tiež pod nemeckým názvom Jugendstill.

Hlavná železničná trať viedla vďaka neochote predstaviteľov mesta mimo mesta Kežmarok. Aj tak bola pred 1. svetovou vojnou na terasovom návrší za riekou Poprad postavená honosná budova železničnej stanice, najmodernejšia stavba svojho druhu vo vtedajšom Hornom Uhorsku.

Stavba je tvorená centrálnou budovou vestibulu, z ktorej vybiehajú do dvoch strán krídla ukončené vyvýšenými prístavbami. Budova železničnej stanice stojí na Michalskom návrší.

Posledné archeologické výskumy ukazujú, že neďaleko stála od 11. storočia jedna z prvých slovanských osád, ktorá dala neskôr vzniknúť mestu Kežmarok. Osada mala charakter hraničnej pevnosti strážiacej veľkú obchodnú cestu spájajúcu Orient so severom Európy.

 

Ročný kalendár podujatí

Január

27. 1. Jubilejný 6.ročník tradičnej fašiangovej zabíjačky
Ukážky výroby zabíjačkových špecialít, fašiangová veselica.
Miesto:  Boutique Hotel Hviezdoslav
Kontakt: Hotel Hviezdoslav, Hlavné námestie 95/49, t.č. 52/ 788 75 75, info@hotelhviezdoslav.sk

Február

FAŠENGY  V LEVOČI
bohatý fašiangový program pripomínajúci tradície našich predkov.
Miesto: Mesto Levoča
Kontakt: Informačná kancelária, Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča, 053/451 37 63

 

Vansovej Lomnička
Súťaž žien v prednese poézie a prózy v MsKS, Starý trh 46
Miesto: Mesto Kežmarok
Kontakt: Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 46 ,052/452 21 65 , programy@mskskezmarok.sk

Marec

Beh k Hubertovi
Jarný cross, amatérski bežci a verejnosť
Miesto: Mesto Kežmarok
Kontakt: Filip Kormoš, sportprevsetkychkk@gmail.com, 0903 573 071

Apríl

2.4. Veľkonočná oblievačka v KÚPEĽOCH ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

Na Veľkonočný pondelok sme si pre všetkých návštevníkov nielen ubytovaných u nás ale aj v okolí, prípadne okoloidúcich pripravili krátky folklórny program pri raňajkách. Ukážky tancov a spevy si môžete užiť v našej kúpeľnej Reštaurácii, pričom nebude chýbať ani tradičná dedinská oblievačka v krojoch.

Miesto: Reštaurácia KÚPEĽOV ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

Kontakt: recepcia2@kupelecks.sk

 

Máj

Kežmarská hudobná jar
Koncert klasickej hudby.
Miesto:  ZUŠ A.Cígera, Hviezdoslavova ul.12
Kontakt: Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 46, 052/452 21 65, programy@mskskezmarok.sk

 

6.5. Jarný deň otvorených dverí v KÚPEĽOCH ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

Spoznajte kúpele z pohľadu ich histórie a súčasnosti. Čaká vás prehliadka kúpeľného Domu zdravia a areálu s výkladom. Súčasťou dňa sú BEZPLATNE poskytované v kožnej a pľúcnej ambulancii konzultácie s lekármi, vyšetrenie materských znamienok a spirometrické vyšetrenie. Získajte tiež cenné a praktické rady ohľadom čerpania štátnej podpory pri ochoreniach kože či dýchacích ciest.

Miesto: KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

Kontakt: recepcia1@kupelecks.sk

 

6.5. Otvorenie letnej turistickej sezóny + Medzinárodný deň Múzeí
Podujatie pre širokú verejnosť spojené s návštevou historických pamiatok a atraktivít mesta  blízkeho okolia

Miesto: Múzeum v Kežmarku
Kontakt: odd.KaP, marketing@kezmarok.sk, 0905 744 162

 

1.turistický prechod – Zlatná a okolie
Turistické podujatie pre širokú verejnosť po novovyznačených turistických chodníkoch v okolí lokality Zlatná-Kežmarok

Miesto: Mesto Kežmarok
Kontakt: odd.KaP, marketing@kezmarok.sk, 0905 744 162

 

Jún

1.-3.6. XXI. Medzinárodný festival Krojované bábiky    
Výchovné koncerty v podaní detských folklórnych súborov v  MsKS ,Starý trh 46.
Miesto: Kežmarok, Starý trh 46,052/452 21 65 , programy@mskskezmarok.sk, +421 52 482 2006
Kontakt: Podtatr. osvetové stredisko, Juraj Švedlár, osvetapp@stonline.sk, 052/ 77 32 140

 

15. – 17.6. Zamagurské folklórne slávnosti
Prehliadka ľudového spevu, tanca a tradičnej kultúry nielen Zamaguria. Bohatý program si užijete v areáli KÚPEĽOV ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka obklopenom nádhernou prírodou Pienin. Svoje umenie a výrobky predvedú taktiež mnohí šikovní remeselníci z regiónu a širokého okolia na tradičnom trhu remesiel.
Miesto:areál KÚPEĽOV ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka
Kontakt: Podtatr. osvetové stredisko, Juraj Švedlár, osvetapp@stonline.sk, 052/ 77 32 140

 

53. ročník Literárneho Kežmarku
Celoslovenská literárna súťaž v MsKS, Starý trh 46
Miesto: Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku
Kontakt: 052/452 21 65 , programy@mskskezmarok.sk

 

17.6. Cyklistcké preteky „Detská Tour Petra Sagana“
Verejnosť – deti, Okolie Kežmarského hradu
Miesto: Mesto Kežmarok
Kontakt: Richard Krafčík, ckmsk.kezmarok@gmail.com, 0908360181

 

25.6. Majstrovstvá v cestnej cyklistike
Majstrovstvá východoslovenského kraja v cestnej cyklistike
Miesto: Mesto Kežmarok
Kontakt: Jozef Potok – 0905 218 712, jozefpotokarex@gmail.com

 

Júl

1.7. Breakfestival 2018

Tradičný festival v KÚPEĽOCH ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka, pri ktorom si oddýchnete od každodenného stresu prostredníctvom gospelovej hudby, zaujímavých koncertov, prednášok, workshopov, programu pre deti, mladých i dospelých.

Miesto: areál KÚPEĽOV ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

Kontakt: maroscssr@gmail.com

 

 

Júl – august Kúpeľné kino na čerstvom vzduchu

V priebehu týchto mesiacov si počas nedieľ od 19.30 hod. užijete nevšedné premietanie v areáli KÚPEĽOV ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka. Rozprávky i filmy rôzneho žánru sa podľa počasia budú premietať buď na otvorenom amfiteátri, v zastrešenej kolonáde alebo v Kongresovej sále Domu zdravia.

Miesto: KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

Kontakt: recepcia1@kupelecks.sk

 

Júl – august DNI MAJSTRA PAVLA 
Podujatie venované talentovanému stredovekému rezbárovi Majstrovi Pavlovi z Levoče – PROMENÁDNE A VEŽOVÉ KONCERTY
Miesto: Informačná kancelária, Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča
Kontakt: 053/451 37 63

 

LEVOČSKÁ MARIÁNSKA PÚŤ 2017  
Jedno z najväčších náboženských podujatí na Slovensku.
Miesto: Informačná kancelária, Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča
Kontakt: 053/451 37 63

 

PROMENÁDNE   A VEŽOVÉ  KONCERTY
Dychová hudba mesta Levoča a BRASS  COLLEGIUM.

Miesto: Námestie Majstra Pavla
Kontakt: Informačná kancelária, Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča, 053/451 37 63

 

6.-8.7. EĽRO –Festival ľudovej hudby a  remesiel
Najväčší a najnavštevovanejší  festival ľudovej kultúry na Slovensku.
Miesto: Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Múzeum v Kežmarku
Kontakt: 052 428 00 72, lektori@kezmarok.com

 

15.7. Cyklistcké preteky „O pohár primátora mesta Kežmarok“
Verejnosť – dospelí a deti, okolie Kežmarského hradu
Miesto: Mesto Kežmarok
Kontakt: Richard Krafčík, ckmsk.kezmarok@gmail.com, 0908360181

 

22.7. Slávnosti kultúry Lemkov – Rusínov 2018

Slávnosti o zvykoch, hudbe a regionálnej gastronómii. Tóny skvelej hudby v podaní folklórnych súborov a skupín sa budú niesť areálom KÚPEĽOV ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka, pričom sa môžete tešiť aj na vystúpenie finalistu show Zem spieva Štefana Šteca a FS Hornád.

Miesto: areál KÚPEĽOV ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

Kontakt: recepcia2@kupelecks.sk

 

Letný festival slovenskej a svetovej divadelnej klasiky
Podujatie pre širokú verejnosť spojené s burzou starožitností na nádvorí hradu
Miesto: Hrad Kežmarok
Kontakt: Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 46 ,052/452 21 65 , programy@mskskezmarok.sk, ,  052 428 00 72, lektori@kezmarok.com

 

Bažant kinematograf
Premietanie filmov na námestí
Miesto: Hlavné námestie, mesto Kežmarok
Kontakt: info@kezmarok.sk, 052/449 21 35

 

Kežmarské kultúrne leto 2018
Vystúpenia folklórnych súborov, koncerty na námestí, hradnom nádvorí.
Miesto: Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 46
Kontakt: 052/452 21 65 , programy@mskskezmarok.sk

 

August

Júl – august Kúpeľné kino na čerstvom vzduchu

V priebehu týchto mesiacov si počas nedieľ od 19.30 hod. užijete nevšedné premietanie v areáli KÚPEĽOV ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka. Rozprávky i filmy rôzneho žánru sa podľa počasia budú premietať buď na otvorenom amfiteátri, v zastrešenej kolonáde alebo v Kongresovej sále Domu zdravia.

Miesto: KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

Kontakt: recepcia1@kupelecks.sk

 

Rezbársky plenér Majstra Pavla

Prezentácia umelcov

Miesto: Námestie Majstra Pavla
Kontakt: Informačná kancelária, Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča, 053/451 37 63

 

Tajomná Levoča

Doboví umelci, interaktívne aktivity a program pre všetky vekové kategórie

Miesto: Námestie Majstra Pavla
Kontakt: Informačná kancelária, Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča, 053/451 37 63

 

Karpatský remeselný trh

Miesto: Námestie Majstra Pavla
Kontakt: Informačná kancelária, Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča, 053/451 37 63

 

Goralské folklórne slávnosti
Prehliadka tradičného folklóru zo Slovenska a Poľska
Miesto: Obec Ždiar
Kontakt: Obecný úrad Ždiar, 059 55 Ždiar 202, 052/ 4498107

 

18.8. Stretnutie Goralov v Pieninách 2018

V KÚPEĽOCH ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka vás týmto výnimočným dňom budú sprevádzať KOLLÁROVCI, ľudoví rozprávači a tiež ďalšie známe hudobné skupiny. Obdivovať budete môcť aj šikovné ruky remeselníkov v kúpeľnej uličke remesiel.

Miesto: areál KÚPEĽOV ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

Kontakt: kollarovcisk@gmail.com

Kežmarské kultúrne leto 2018

Vystúpenia folklórnych súborov, koncerty na námestí, hradnom nádvorí.
Miesto: Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 46
Kontakt: 052/452 21 65 , programy@mskskezmarok.sk

 

Letné kino na hradnom nádvorí
Premietanie filmov na hradnom nádvorí
Miesto: Hradné nádvorie
Kontakt: Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 46 ,052/452 21 65 , programy@mskskezmarok.sk

 

Oslavy SNP – 74 výročie
Netradičné vystúpenia, rekonštrukcie bojov, hudobné programy súborov a skupín na hradnom nádvorí a v okolí hradu
Miesto: Hradné nádvorie
Kontakt: Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 46 ,052/452 21 65 , programy@mskskezmarok.sk

 

September

LEVOČSKÉ BABIE LETO 
Medzinárodný festival vážnej hudby na vysokej profesionálnej úrovni.
Miesto: Mesto Levoča

 Kontakt: Informačná kancelária, Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča, 053/451 37 63

 

15.9. Malý pieninský maratón 2018

Urobte niečo pre svoje zdravie a prijmite výzvu na beh atraktívnym a majestátnym prielomom Dunajca. Najmenší národný park na Slovensku je pripravený otestovať vašu kondíciu. Štartuje sa v KÚPEĽOCH ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka, ktoré sú zároveň aj cieľom.

Miesto: areál KÚPEĽOV ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka, prielom Dunajca

Kontakt: info@bksl.sk

 

21.9. Nočný Kežmarok-Pátračská hra
Ukončenie letnej turistickej sezóny. Súťažné podujatie pre rodinné dvojice-hľadanie tajomných postáv a indícií v centre mesta Kežmarok
Miesto: Mesto Kežmarok

 Kontakt: odd.KaP, marketing@kezmarok.sk,      0905 744 162

 

Kapelafest
Prehliadka hudobných skupín na nádvorí hradu, podujatie  pre verejnosť
Miesto: Nádvorie hradu, mesto Kežmarok

Kontakt: Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 46 ,052/452 21 65, programy@mskskezmarok.sk

 

37. ročník Kežmarskej hudobnej jesene
Koncerty klasickej hudby vo viacerých objektoch v meste
Miesto:Nádvorie hradu, mesto Kežmarok

Kontakt: Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 46 ,052/452 21 65, programy@mskskezmarok.sk

 

Október

Medzinárodný hudobný festival MUSICA NOBILIS
Festival klasickej hudby v Kežmarku.
Miesto: Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 46
Kontakt: 052/452 21 65 , programy@mskskezmarok.sk

 

Genius Loci 
Multimediálny festival

Miesto: Mesto Levoča

 Kontakt: Informačná kancelária, Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča, 053/451 37 63

 

37. ročník Kežmarskej hudobnej jesene
Koncerty klasickej hudby vo viacerých objektoch v meste
Miesto:Nádvorie hradu, mesto Kežmarok

Kontakt: Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 46 ,052/452 21 65 , programy@mskskezmarok.sk

 

21.10. Jesenný deň otvorených dverí v KÚPEĽOCH ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

Spoznajte kúpele z pohľadu ich histórie a súčasnosti. Čaká vás prehliadka kúpeľného Domu zdravia a areálu s výkladom. Súčasťou dňa sú BEZPLATNE poskytované v kožnej a pľúcnej ambulancii konzultácie s lekármi, vyšetrenie materských znamienok a spirometrické vyšetrenie. Získajte tiež cenné a praktické rady ohľadom čerpania štátnej podpory pri ochoreniach kože či dýchacích ciest.

Miesto: KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

Kontakt: recepcia1@kupelecks.sk

 

November

 

December

Kežmarský Vianočný trh
Trhový predaj + vianočné kultúrne programy na  Hlavnom námestí
Miesto: Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Kontakt: 052/452 21 65 , programy@mskskezmarok.sk

 

Vianočný remeselný trh v Levoči
Predajné trhy spojené s kultúrnym programom.
Miesto: Mesto Levoča

 Kontakt: Informačná kancelária, Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča, 053/451 37 63

 

31.12. Silvester s rodinou v KÚPEĽOCH ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

Okúste čarokrásne Pieniny v posledných chvíľach starého roka 2018 a privítajte Nový rok v kúpeľoch. O chutné jedlo a výbornú náladu sa vám postará kolektív kúpeľnej Reštaurácie a zábavu prinesie pozvaný hosť.

Miesto: Reštaurácia KÚPEĽOV ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

Kontakt: recepcia2@kupelecks.sk

 ARCHÍV

Podujatia v regióne rok 2017

Január

27. 1. Jubilejný 6.ročník tradičnej fašiangovej zabíjačky
Ukážky výroby zabíjačkových špecialít, fašiangová veselica.
Miesto:  Boutique Hotel Hviezdoslav
Kontakt: Hotel Hviezdoslav, Hlavné námestie 95/49, t.č. 52/ 788 75 75, info@hotelhviezdoslav.sk

Február

 

FAŠENGY  V LEVOČI
bohatý fašiangový program pripomínajúci tradície našich predkov.
Miesto: Mesto Levoča
Kontakt: Informačná kancelária, Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča, 053/451 37 63

 

Vansovej Lomnička
Súťaž žien v prednese poézie a prózy v MsKS, Starý trh 46
Miesto: Mesto Kežmarok
Kontakt: Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 46 ,052/452 21 65 , programy@mskskezmarok.sk

Marec

 

Beh k Hubertovi
Jarný cross, amatérski bežci a verejnosť
Miesto: Mesto Kežmarok
Kontakt: Filip Kormoš, sportprevsetkychkk@gmail.com, 0903 573 071

Apríl

2.4. Veľkonočná oblievačka v KÚPEĽOCH ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

Na Veľkonočný pondelok sme si pre všetkých návštevníkov nielen ubytovaných u nás ale aj v okolí, prípadne okoloidúcich pripravili krátky folklórny program pri raňajkách. Ukážky tancov a spevy si môžete užiť v našej kúpeľnej Reštaurácii, pričom nebude chýbať ani tradičná dedinská oblievačka v krojoch.

Miesto: Reštaurácia KÚPEĽOV ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

Kontakt: recepcia2@kupelecks.sk

 

Máj

Kežmarská hudobná jar
Koncert klasickej hudby.
Miesto:  ZUŠ A.Cígera, Hviezdoslavova ul.12
Kontakt: Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 46, 052/452 21 65, programy@mskskezmarok.sk

 

6.5. Jarný deň otvorených dverí v KÚPEĽOCH ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

Spoznajte kúpele z pohľadu ich histórie a súčasnosti. Čaká vás prehliadka kúpeľného Domu zdravia a areálu s výkladom. Súčasťou dňa sú BEZPLATNE poskytované v kožnej a pľúcnej ambulancii konzultácie s lekármi, vyšetrenie materských znamienok a spirometrické vyšetrenie. Získajte tiež cenné a praktické rady ohľadom čerpania štátnej podpory pri ochoreniach kože či dýchacích ciest.

Miesto: KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

Kontakt: recepcia1@kupelecks.sk

 

13.5. Otvorenie letnej turistickej sezóny + Medzinárodný deň Múzeí
Podujatie pre širokú verejnosť spojené s návštevou historických pamiatok a atraktivít mesta  blízkeho okolia

Miesto: Múzeum v Kežmarku
Kontakt: odd.KaP, marketing@kezmarok.sk, 0905 744 162

 

1.turistický prechod – Zlatná a okolie
Turistické podujatie pre širokú verejnosť po novovyznačených turistických chodníkoch v okolí lokality Zlatná-Kežmarok

Miesto: Mesto Kežmarok
Kontakt: odd.KaP, marketing@kezmarok.sk, 0905 744 162

 

Jún

1.-3.6. XXI. Medzinárodný festival Krojované bábiky    
Výchovné koncerty v podaní detských folklórnych súborov v  MsKS ,Starý trh 46.
Miesto: Kežmarok, Starý trh 46,052/452 21 65 , programy@mskskezmarok.sk, +421 52 482 2006
Kontakt: Podtatr. osvetové stredisko, Juraj Švedlár, osvetapp@stonline.sk, 052/ 77 32 140

 

15. – 17.6. Zamagurské folklórne slávnosti
Prehliadka ľudového spevu, tanca a tradičnej kultúry nielen Zamaguria. Bohatý program si užijete v areáli KÚPEĽOV ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka obklopenom nádhernou prírodou Pienin. Svoje umenie a výrobky predvedú taktiež mnohí šikovní remeselníci z regiónu a širokého okolia na tradičnom trhu remesiel.
Miesto:areál KÚPEĽOV ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka
Kontakt: Podtatr. osvetové stredisko, Juraj Švedlár, osvetapp@stonline.sk, 052/ 77 32 140

 

53. ročník Literárneho Kežmarku
Celoslovenská literárna súťaž v MsKS, Starý trh 46
Miesto: Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku
Kontakt: 052/452 21 65 , programy@mskskezmarok.sk

 

17.6. Cyklistcké preteky „Detská Tour Petra Sagana“
Verejnosť – deti, Okolie Kežmarského hradu
Miesto: Mesto Kežmarok
Kontakt: Richard Krafčík, ckmsk.kezmarok@gmail.com, 0908360181

 

25.6. Majstrovstvá v cestnej cyklistike
Majstrovstvá východoslovenského kraja v cestnej cyklistike
Miesto: Mesto Kežmarok
Kontakt: Jozef Potok – 0905 218 712, jozefpotokarex@gmail.com

 

Júl

1.7. Breakfestival 2018

Tradičný festival v KÚPEĽOCH ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka, pri ktorom si oddýchnete od každodenného stresu prostredníctvom gospelovej hudby, zaujímavých koncertov, prednášok, workshopov, programu pre deti, mladých i dospelých.

Miesto: areál KÚPEĽOV ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

Kontakt: maroscssr@gmail.com

 

 

Júl – august Kúpeľné kino na čerstvom vzduchu

V priebehu týchto mesiacov si počas nedieľ od 19.30 hod. užijete nevšedné premietanie v areáli KÚPEĽOV ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka. Rozprávky i filmy rôzneho žánru sa podľa počasia budú premietať buď na otvorenom amfiteátri, v zastrešenej kolonáde alebo v Kongresovej sále Domu zdravia.

Miesto: KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

Kontakt: recepcia1@kupelecks.sk

 

Júl – august DNI MAJSTRA PAVLA 
Podujatie venované talentovanému stredovekému rezbárovi Majstrovi Pavlovi z Levoče – PROMENÁDNE A VEŽOVÉ KONCERTY
Miesto: Informačná kancelária, Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča
Kontakt: 053/451 37 63

 

LEVOČSKÁ MARIÁNSKA PÚŤ 2017  
Jedno z najväčších náboženských podujatí na Slovensku.
Miesto: Informačná kancelária, Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča
Kontakt: 053/451 37 63

 

PROMENÁDNE   A VEŽOVÉ  KONCERTY
Dychová hudba mesta Levoča a BRASS  COLLEGIUM.

Miesto: Námestie Majstra Pavla
Kontakt: Informačná kancelária, Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča, 053/451 37 63

 

6.-8.7. EĽRO –Festival ľudovej hudby a  remesiel
Najväčší a najnavštevovanejší  festival ľudovej kultúry na Slovensku.
Miesto: Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Múzeum v Kežmarku
Kontakt: 052 428 00 72, lektori@kezmarok.com

 

15.7. Cyklistcké preteky „O pohár primátora mesta Kežmarok“
Verejnosť – dospelí a deti, okolie Kežmarského hradu
Miesto: Mesto Kežmarok
Kontakt: Richard Krafčík, ckmsk.kezmarok@gmail.com, 0908360181

 

22.7. Slávnosti kultúry Lemkov – Rusínov 2018

Slávnosti o zvykoch, hudbe a regionálnej gastronómii. Tóny skvelej hudby v podaní folklórnych súborov a skupín sa budú niesť areálom KÚPEĽOV ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka, pričom sa môžete tešiť aj na vystúpenie finalistu show Zem spieva Štefana Šteca a FS Hornád.

Miesto: areál KÚPEĽOV ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

Kontakt: recepcia2@kupelecks.sk

 

Letný festival slovenskej a svetovej divadelnej klasiky
Podujatie pre širokú verejnosť spojené s burzou starožitností na nádvorí hradu
Miesto: Hrad Kežmarok
Kontakt: Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 46 ,052/452 21 65 , programy@mskskezmarok.sk, ,  052 428 00 72, lektori@kezmarok.com

 

Bažant kinematograf
Premietanie filmov na námestí
Miesto: Hlavné námestie, mesto Kežmarok
Kontakt: info@kezmarok.sk, 052/449 21 35

 

Kežmarské kultúrne leto 2018
Vystúpenia folklórnych súborov, koncerty na námestí, hradnom nádvorí.
Miesto: Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 46
Kontakt: 052/452 21 65 , programy@mskskezmarok.sk

August

Júl – august Kúpeľné kino na čerstvom vzduchu

V priebehu týchto mesiacov si počas nedieľ od 19.30 hod. užijete nevšedné premietanie v areáli KÚPEĽOV ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka. Rozprávky i filmy rôzneho žánru sa podľa počasia budú premietať buď na otvorenom amfiteátri, v zastrešenej kolonáde alebo v Kongresovej sále Domu zdravia.

Miesto: KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

Kontakt: recepcia1@kupelecks.sk

 

Rezbársky plenér Majstra Pavla

Prezentácia umelcov

Miesto: Námestie Majstra Pavla
Kontakt: Informačná kancelária, Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča, 053/451 37 63

 

Tajomná Levoča

Doboví umelci, interaktívne aktivity a program pre všetky vekové kategórie

Miesto: Námestie Majstra Pavla
Kontakt: Informačná kancelária, Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča, 053/451 37 63

 

Karpatský remeselný trh

Miesto: Námestie Majstra Pavla
Kontakt: Informačná kancelária, Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča, 053/451 37 63

 

Goralské folklórne slávnosti
Prehliadka tradičného folklóru zo Slovenska a Poľska
Miesto: Obec Ždiar
Kontakt: Obecný úrad Ždiar, 059 55 Ždiar 202, 052/ 4498107

 

18.8. Stretnutie Goralov v Pieninách 2018

V KÚPEĽOCH ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka vás týmto výnimočným dňom budú sprevádzať KOLLÁROVCI, ľudoví rozprávači a tiež ďalšie známe hudobné skupiny. Obdivovať budete môcť aj šikovné ruky remeselníkov v kúpeľnej uličke remesiel.

Miesto: areál KÚPEĽOV ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

Kontakt: kollarovcisk@gmail.com

Kežmarské kultúrne leto 2018

Vystúpenia folklórnych súborov, koncerty na námestí, hradnom nádvorí.
Miesto: Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 46
Kontakt: 052/452 21 65 , programy@mskskezmarok.sk

 

Letné kino na hradnom nádvorí
Premietanie filmov na hradnom nádvorí
Miesto: Hradné nádvorie
Kontakt: Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 46 ,052/452 21 65 , programy@mskskezmarok.sk

 

Oslavy SNP – 74 výročie
Netradičné vystúpenia, rekonštrukcie bojov, hudobné programy súborov a skupín na hradnom nádvorí a v okolí hradu
Miesto: Hradné nádvorie
Kontakt: Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 46 ,052/452 21 65 , programy@mskskezmarok.sk

 

September

LEVOČSKÉ BABIE LETO 
Medzinárodný festival vážnej hudby na vysokej profesionálnej úrovni.
Miesto: Mesto Levoča

 Kontakt: Informačná kancelária, Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča, 053/451 37 63

 

15.9. Malý pieninský maratón 2018

Urobte niečo pre svoje zdravie a prijmite výzvu na beh atraktívnym a majestátnym prielomom Dunajca. Najmenší národný park na Slovensku je pripravený otestovať vašu kondíciu. Štartuje sa v KÚPEĽOCH ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka, ktoré sú zároveň aj cieľom.

Miesto: areál KÚPEĽOV ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka, prielom Dunajca

Kontakt: info@bksl.sk

 

21.9. Nočný Kežmarok-Pátračská hra
Ukončenie letnej turistickej sezóny. Súťažné podujatie pre rodinné dvojice-hľadanie tajomných postáv a indícií v centre mesta Kežmarok
Miesto: Mesto Kežmarok

 Kontakt: odd.KaP,marketing@kezmarok.sk,      0905 744 162

 

Kapelafest
Prehliadka hudobných skupín na nádvorí hradu, podujatie  pre verejnosť
Miesto: Nádvorie hradu, mesto Kežmarok

Kontakt: Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 46 ,052/452 21 65 , programy@mskskezmarok.sk

 

37. ročník Kežmarskej hudobnej jesene
Koncerty klasickej hudby vo viacerých objektoch v meste
Miesto:Nádvorie hradu, mesto Kežmarok

Kontakt: Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 46 ,052/452 21 65 , programy@mskskezmarok.sk

 

Október

Medzinárodný hudobný festival MUSICA NOBILIS
Festival klasickej hudby v Kežmarku.
Miesto: Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 46
Kontakt: 052/452 21 65 , programy@mskskezmarok.sk

 

Genius Loci 
Multimediálny festival

Miesto: Mesto Levoča

 Kontakt: Informačná kancelária, Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča, 053/451 37 63

 

37. ročník Kežmarskej hudobnej jesene
Koncerty klasickej hudby vo viacerých objektoch v meste
Miesto:Nádvorie hradu, mesto Kežmarok

Kontakt: Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 46 ,052/452 21 65 , programy@mskskezmarok.sk

 

21.10. Jesenný deň otvorených dverí v KÚPEĽOCH ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

Spoznajte kúpele z pohľadu ich histórie a súčasnosti. Čaká vás prehliadka kúpeľného Domu zdravia a areálu s výkladom. Súčasťou dňa sú BEZPLATNE poskytované v kožnej a pľúcnej ambulancii konzultácie s lekármi, vyšetrenie materských znamienok a spirometrické vyšetrenie. Získajte tiež cenné a praktické rady ohľadom čerpania štátnej podpory pri ochoreniach kože či dýchacích ciest.

Miesto: KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

Kontakt: recepcia1@kupelecks.sk

 

November

 

December

Kežmarský Vianočný trh
Trhový predaj + vianočné kultúrne programy na  Hlavnom námestí
Miesto: Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Kontakt: 052/452 21 65 , programy@mskskezmarok.sk

 

Vianočný remeselný trh v Levoči
Predajné trhy spojené s kultúrnym programom.
Miesto: Mesto Levoča

 Kontakt: Informačná kancelária, Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča, 053/451 37 63

 

31.12. Silvester s rodinou v KÚPEĽOCH ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

Okúste čarokrásne Pieniny v posledných chvíľach starého roka 2018 a privítajte Nový rok v kúpeľoch. O chutné jedlo a výbornú náladu sa vám postará kolektív kúpeľnej Reštaurácie a zábavu prinesie pozvaný hosť.

Miesto: Reštaurácia KÚPEĽOV ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

Kontakt: recepcia2@kupelecks.sk

 

Správa o zákazkách (podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších  predpisov) s cenami vyššími ako 5. 000,00 EUR

Obdobie 1.7.2016 – 30.9.2016

Správa o zákazkách (podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších  predpisov) s cenami vyššími ako 1. 000,00 EUR

Obdobie: 1.4.2016 – 30.6.2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou v zmysle 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nad sumu 1 000,- EUR.

Obdobie: 1.1.2016 – 31.3.2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou v zmysle 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nad sumu 1 000,- EUR.

Obdobie: 1.1.2015 – 31.12.2015

Za 4. štvrťrok  2015- realizové zákazky s nízkou hodnotou podľa  § 9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní

Za 3. štvrťrok 2015 – realizové zákazky s nízkou hodnotou podľa  § 9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní

Za 2. štvrťrok 2015 neboli realizované žiadne zákazky s nízkou hodnotou podľa  § 9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní

Za 1. štvrťrok 2015 neboli realizované žiadne zákazky s nízkou hodnotou podľa  § 9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní.

Obdobie: 3.štvrťrok 2014

 

v.r.
Ing.Gabriela Bodnárová
výkonná riaditeľka OOCR TSP

Dear visitor,

If you enter the key words: Tatry, Spiš, Pieniny into your search engine, and are searching for a suitable place on the way to get knowledge, relax and healthy nature, welcome to our website!

Do not worry about our seemingly complicated name; you will be taken to geographically extraordinary environs in the northern part of Slovakia…

Are you searching for optimal place for your holiday? We will try to persuade you that this place will be found exactly with us – on the territory of the Regional organisation of tourist trade Tatry –Spiš –Pieniny, the operation of which is starting from the area of Spišský hrad /castle/ and the town Levoča up to northern frontiers with Poland by the river Dunajec, from the foothills of the High Tatras and Levočské vrchy /hills/ up to Pieniny, from Spišský hrad /castle/ and Kežmarský hrad /castle/, past the manor house in  Spišské Hanušovce up to Carthusians monastery in Červený kláštor…..

In summer period you need not to be afraid of weather attacks and eccentricity, which spoilt your holiday some other time… Year-round our members offer qualitative accommodation, catering services and many other serices. In winter period you will enjoy skiing in ski centres and bathing in a free thermal bathing pool in Vrbov or relaxing in wellness facilities.  At favourable weather you may pump energy in beautiful nature of the Belianske Tatras, Levočské vrchy /hills/ and Pieniny (visit to the Belianska cave, touristic trips, cycling, picnics outdoors, rafting on the river Dunajec, fishery, boating), namely even if you are a good sportsman or you have a family with little children.

Regardless of the weather you may broaden your knowledge in summer and experience the feeling of pride with your home-folks of art of our ancestors when you visit unique historical sightseeings; and thus not only those which are listed in world´s heritage of UNESCO, but also others which can be found in each our member community or town. You will get to know different styles of architecture starting from the oldest up to modern ones and you will certainly be inspired by our magnificent Renaissance, Gothic or Baroque sights situated in large numbers on a small and easily accessible territory!

 

Welcome and choose the right place for your holiday!

 

Download the guide in Slovak or English language – navigation for the system GARMIN.

SLOVAK VERSION
ENGLISH VERSION

If you cannot make decision, you will be advised in information centres:

Kežmarok´s information agency:   info@kezmarok.sk ( +421 52 449 2135 )
Information agency of the town Levoča:  ikle@levoca.sk  ( +421 53 4513763 )
Information centre Ski Bachledová:  info@skibachledova.sk  (+421 52 4498101)
Regional tourist and information centre Spišská Belá: info@spisskabela.sk (+421 52 468 0517)

 

Regional organisation of tourist trade Tatry –Spiš –Pieniny

Address:
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Registrovaná na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja dňa 6.3.2012 pod číslom 10199 /2012/SCR

Feedback: info@tatryspispieniny.sk

http://www.tatryspispieniny.sk/

Contact:
Ing.Gabriela Bodnárová – executive Director
Phone: + 421 52 46 60 206
Cell.: + 421 905 74 41 62
e-mail: gabriela.bodnarova@kezmarok.sk

Marek Kollár – administrator(web + newsletter )
Phone: + 421 52 449 2135
e-mail: info@kezmarok.sk

regionie jest wyznaczonych więcej niż kilka stu kilometrów tras rowerowych, które prowadzą przez góry,
doliny, miasta i wioski. Rowerzysta znajdzie tutaj wszystko – od szerokich asfaltowych ścieżek na płaszczyźnie
po górskie single traki, bike park oraz wypożyczalnie.

1. Biała Spiska – Tatrzańska Kotlina (trasa 2887)
Długość: 9 km
Nachylenie: 110 m
Ukształtowanie terenu i stopień trudności: łatwa asfaltowa ścieżka rowerowa, szeroka 3m, nadaje się również dla
dzieci, wózków dziecięcych oraz rolek. Charakterystyka: ścieżka łączy Białę Spiską oraz Tatrzańską Kotlinę i prowadzi koło drogi nr I/67. Na ścieżce znajdują się cztery większe miejsca odpoczynku z dachem. w pobliżu Bielańskiego stawu rybnego można spożyć jakąś przekąskę, jest tam również parking oraz plac zabaw dla dzieci. W kierunku
do Tatrzańskiej Kotliny można przez cały czas podziwiać przepiękny widok Tatr Bielańskich. W zimie jest ścieżka
wykorzystywana w celu jazdy na nartach biegowych.

2. Zlatna – Kieżmark – Wrbów (trasa 5890)
Długość: 11 km
Nachylenie: 120 m
Ukształtowanie terenu i stopień trudności: ścieżka wypoczynkowa, częściowo na płaszczyźnie, częściowo w górach.
Powierzchnia jest ukształtowana przez asfalt, żwir i drogę wiejską Charakterystyka: Dobrze wyznaczona trasa rowerowa połącza staw rybny Zlatna z miastem Kieżmark oraz wioską Wrbów. Trasa rozpoczyna się od stawu rybnego Zlatna i kontynuuje koło ranczu Czajka, gajówki oraz kamieniołomu aż do Kieżmarku, gdzie można odwiedzić część historyczną z Drewnianym Kościółkiem Artykularnym który wpisany jest na listę UNESCO. Z Kieżmarku kontynuuje trasa przez wierch Ostra skała, skąd otwierają się przepiękne widoki na Tatry i Wierchy Lewoszskie. Trasa kończy się w miejscowości Wrbów, gdzie można wypocząć w basenie termalnym.

3. Ździar – Osturnia – Hanuszowce Spiskie (trasa 5865)
Długość: 28 km
Nachylenie: 323 m
Ukształtowanie terenu i stopień trudności: asfaltowa wypoczynkowo – sportowa ścieżka w terenie górskim, nawet
z wyraźnym nachyleniem. Charakterystyka: Trasa rozpoczyna się kilka metrów za miejscowością Ździar na skrzyżowaniu drogi 1. klasy nr 67 i drogi leśnej. Tutaj dostępna jest nowa asfaltowa ścieżka rowerowa, która cię poprowadzi przepiękną naturą do wioski Osturnia – zabytkowego rezerwatu architektury ludowej. Stąd trasa nachyla się wdół aż do wsi Wielka Frankowa, gdzie się zaczyna wyraźnie wznosić na wierch Hanuszowskie siodło. Tam znowu obniża się wysokość do wsi Hanuszowce Spiskie.

4. Droga Pienińska: Czerwony Klasztor – Leśnica (trasa 5864)
Długość: 8 km
Nachylenie: 96 m
Ukształtowanie terenu i stopień trudności: łatwa trasa, przede wszystkim po płaszczyźnie i mocnym terenie  sfaltowym, nadająca się także dla dzieci i wózków dziecięcych. Charakterystyka: Trasa rozpoczyna się w Leśnicy i prowadzi koło rzeki Dunajec. Można ją kombinować ze spływem na tratwach i powrócić rowerem do Czerwonego Klasztoru. Na trasie znajdują się także piesi, na których należy uważać. Wycieczkę tą warto połączyć ze zwiedzaniem klasztoru, w którym znajduje się ciekawa ekspozycja przybliżająca życie mnichów.

5. Kieżmark – Lewocza (trasa 5860, 2894, 8904, 014)
Długość: 25 km
Nachylenie: 290 m
Ukształtowanie terenu i stopień trudności: częściowo umocniona asfaltowa wyoczynkowa trasa Charakterystyka: Trasa rozpoczyna się w Kieżmarku, odkąd prowadzi przez Lubicę i Zalubicę, Tutaj przechodzi do Wierchów Lewoczskich – byłego rejonu wojskowego Javorina. Kontynuuje przez wygasłą miejscowość Ruskinowce, gdzie
do czasów dzisiejszych stoi mały kościółek drewniany. Droga zaczyna się nachylać pod Wierchem Krížový vrch i stąd następuje stopniowe obniżanie trasy po umocnionej drodze na skrzyżowanie w kierunku do Lewoczy. Przed Lewoczą
można wypocząć obok zbiornika wodnego lub zrobić sobie wycieczkę do basenu ekologicznego w Lewoczskiej  Dolinie.

6. Przez grzebienie góry: Magura Spiska: Ździar – Siodło Magurskie(trasa 2870)
Długość: 22 km
Nachylenie: 806 m
Ukształtowanie terenu i stopień trudności: trudna trasa z wielkim nachyleniem, przeważnie po nieumocnionej
powierzchni Charakterystyka: Trasa zaczyna się na skrzyżowaniu dróg leśnych za wsią Ździar przy wyciągu narciarskim Strednica. Z tego punktu prowadzi ścieżka przez grzebień Magury Spiskiej aż na Siodło Magurskie. Podczas drogi mijasz wieżę widokową na grzebieniu skąd doznajesz przepiękne widoki na Tatry Bielańskie. Dalej można kontynuować na Siodło Toporeckie i zjechać do wsi Podoliniec, lub do Czerwonego Klasztoru.

7. Bike park SUN Bachledowa
Bike park w Bachledowej dolinie oferuje 4 różnie trudne trasy. Ulubione jest szczególnie przez miłośników kolarstwa
zjazdowego oraz adrenaliny. Park oferuje całkowicie wyposażoną wypożyczalnie rowerów i zaplecze dla rowerzystów.
Podczas sezonu letniego czynna jest kolejka linowa z Bachledowej doliny, którą można wyjechać razem z rowerem na
grzebień Magury Spiskiej. Nowością roku 2015 jest strefa pumptrackowa znajdująca się obok stacji wyjściowej kolejki na grzebieniu.

Social Network

facebook
twitter
youtube
vimeo
pinterest
rss
skype
flickr

Please full fill this form or Using information on the right

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

1. Spišská Belá – Tatranská Kotlina (trasa 2887)
Dĺžka: 9 km Prevýšenie: 110 m Povrch a náročnosť: nenáročný celoasfaltový cyklochodník široký 3 m vhodný aj pre deti, detské vozíky a in-line korčule. Popis: Chodník spájajúci Spišskú Belú a Tatranskú Kotlinu vedie pozdĺž cesty I/67. Na chodníku sa nachádzajú štyri väčšie odpočívadlá s prístreškom. Občerstvenie je možné pri Belianskych rybníkoch, kde je i detské ihrisko a parkovisko. Smerom na Tatranskú Kotlinu sa celou cestou naskytá krásny výhľad na Belianske Tatry. V zime je chodník využívaný na bežecké lyžovanie.

2. Zlatná – Kežmarok – Vrbov (trasa 5890)
Dĺžka: 11 km, prevýšenie: 120 m, povrch a náročnosť: rekreačný chodník sčasti po rovine sčasti po vrchoch. Povrch tvorí asfalt, štrk i poľná cesta. Popis: Dobre značená cyklotrasa spája rybník Zlatná s Mestom Kežmarok a obcou Vrbov. Trasa začína pri rybníku Zlatná a pokračuje okolo ranča Čajka, hájovne a kameňolomu až do Kežmarku, kde je možné navští- viť historickú časť s dreveným artikulárnym kostolí- kom, ktorý je na zozname UNESCO. Z Kežmarku trasa pokračuje cez kopec Ostrá skala odkiaľ sú krásne pohľady na Tatry a Levočské vrchy. Trasa končí v obci Vrbov, kde je možné zrelaxovať na termálnom kúpalisku.

3. Ždiar – Osturňa – Spišské Hanušovce (trasa 5865)
Dĺžka: 28 km, prevýšenie: 323 m, povrch a náročnosť: asfaltový spevnený rekreačno – športový chodník po horskom teréne aj s prudkým stúpaním. Popis: Trasa začína pár metrov za obcou Ždiar na kri- žovatke cesty 1. triedy č. 67 s lesnou cestou. Tu je k dispozícii nový asfaltový cyklochodník, ktorý vás cez krásnu prírodu dovedie až do obce Osturňa – pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry. Odtiaľ trasa mierne klesá až do Veľkej Frankovej, kde začína prudko stúpať až na Hanušovské sedlo. Tam opäť klesá do obce Spiš- ské Hanušovce.

4. Pieninská cesta : Červený Kláštor – Lesnica (trasa 5864)
Dĺžka: 8 km, prevýšenie: 96 m, povrch a náročnosť: nenáročná trasa hlavne po rovine a spevnenom asfaltovom povrchu, vhodná aj pre deti a detské vozíky. Popis: Trasa začína v Lesnici a vedie pozdĺž rieky Dunajec. Dá sa kombinovať s plavbou na pltiach a návratom na bicykli späť do Červeného kláštora. Na ceste sa nachádzajú aj chodci, ktorým treba venovať zvýšenú pozornosť. Výlet je vhodné spojiť s návštevou kláštora, v ktorom sa nachádza zaujímavá expozícia zo života mníchov.

5. Kežmarok – Levoča (trasa 5860, 2894, 8906, 014)
Dĺžka: 25 km. prevýšenie: 290 m, povrch a náročnosť: čiastočne spevnená asfaltová rekreačná trasa. Popis: Trasa začína v Kežmarku odkiaľ vedie cez Ľubicu a Záľubicu. Tu sa dostáva do Levočských vrchov – bývalého vojenského obvodu Javorina. Pokračuje cez zaniknutú obec Ruskinovce, kde doteraz stojí malý drevený kostolík. Stúpa k Sedlu pod Krížovým vrchom a odtiaľ už nasleduje klesanie po spevnenej ceste na križovatku smerom do Levoče. Pred Levočou je mož- nosť oddýchnuť si pri vodnej nádrži alebo si spraviť zachádzku na biokúpalisko v Levočskej Doline.

6. Hrebeňovka Spišská Magura: Ždiar – Magurské sedlo (trasa 2870)
Dĺžka: 22 km, prevýšenie: 806 m, povrch a náročnosť: náročná trasa s veľkým prevýšením zväčša po nespevnenom povrchu. Popis: Trasa začína na križovatke lesných ciest za obcou Ždiar pri lyžiarskom areáli Strednica. Z tohto bodu vedie hrebeňom Spišskej Magury až na Magurské sedlo. Po ceste míňa vyhliadkovú vežu na hrebeni a poskytuje krásne výhľady na Belianske Tatry. Ďalej sa dá pokračovať na Toporecké sedlo a zísť do obce Podolínec či k Červenému Kláštoru.

7. Bike park SUN Bachledova
Bike park v Bachledovej doline ponúka 4 trasy rôznej náročnosti. Obľúbia si ho hlavne milovníci zjazdovej cyklistiky a adrenalínoví nadšenci. Park ponúka plne vybavenú požičovňu bicyklov a zázemie pre cyklistov. Počas letnej sezóny premáva lanovka z Bachledovej doliny, ktorou je možné vyviesť sa spolu s bicyklom na hrebeň Spišskej Magury. Novinkou roku 2015 je pumptracková dráha nachádzajúca sa pri výstupnej stanici lanovky na hrebeni.

Leták Cyklistické podujatia na Spiši v roku 2017

Leták na stiahnutie vo formáte PDF TU

Pre viac info o cyklotrasách a interaktívny zoznam cyklotrás kliknite TU

Na cykloturistiku je dôležitá aj príprava t.j. kvalitný servis. Pozrite si zoznam požičovní a servis bicyklov v regióne.

Požičovne a servis bicyklov

Spišská Belá  – Kostka Martin – predaj a servis bicyklov
Štefánikova 38, 05901 Spišská Belá
Kontakt: Martin Kostka, tel: 0907 510 359
www.bicykle-kostka.sk, bicykle.kostka@gmali.com

Kežmarok – CYKLOSPORT – predaj a oprava bicyklov, v letných mesiacoch aj úschovňa bicyklov
Hradné námestie 5,  060 01 Kežmarok,
Kontakt: Jozef Potok, tel.: 0905 21 87 12, jozefpotokarex@gmail.com

Kežmarok – Pavel Kožuško VŠEDOM – Cyklistické potreby- Predaj náhradných dielov, predaj a servis bicyklov, doplnkov na bicykle
Hlavné námestie 62, 060 01  Kežmarok
tel: 052 / 456 53 37 , 0903 641 096

Červený Kláštor – CanoeRaft Dunajec – Požičovňa športových potrieb – bicykle, rafty, kanoe, kajaky
Kontakt: Stanislav Škantár, 0910 304 389
www.canoeraft-dunajec.sk, info@canoeraft-dunajec.sk

Drahomír Kuc – Pieniny Sport Centrum – úschovňa pre batožinu a bicykle pre 200 bicyklov, k dispozícii je 105 ks bicyklov pre všetky vekové kategórie, detské sedačky a vozíky pre deti.
Červený Kláštor 37, 059 06, Slovakia
Mob.: 00421 907 477 412, E-mail.: rafting@rafting-pieniny.skwww.rafting-pieniny.sk

Bachledova dolina – Sun Bachledova – Infocentrum Ski Bachledova
Bachledova dolina, 05955 Ždiar
tel: +421 52 44 98 101    (denne 8:00 – 16:00)
www.sunbachledova.skinfo@skibachledova.sk

Levoča – eMo bicykle – predajňa – Predajňa eMo bicykle (kamenná) sa nachádza v Levoči, na Námestí M. Pavla č.49. Okrem predaja vám ponúkajú komplexný servis na všetky druhy bicyklov.
Námestie Majstra Pavla č.49, 054 01 Levoča
emobicykle@emobicykle.sk, Telefón: +421 905 913 338, +421 53 451 0216

Levoča – SKI CENTRE LEVOČA, s.r.o. – POŽIČOVŇA BICYKLOV – V požičovni je k dispozícii 20 horských bicyklov (dámske, pánske, detské), cyklistické prilby a detské sedačky.
Levočská Dolina 3227/50, 054 01 Levoča, Telefón: +421 911 789 635
ski@skicentrelevoca.sk, skicentrelevoca@gmail.com

Levoča – PENZIÓN POD MARIÁNSKOU HOROU/ AUTOCAMP – Požičovňa bicyklov pre ubytovaných hostí hotela (5 bicyklov).
Kováčova vila 798/2, 054 01 Levoča,
Telefón: +421 53 451 27 05, +421 903 255 440, info@autocamplevoca.sk

Levoča – HOTEL BARBAKAN – Požičovňa bicyklov pre ubytovaných hostí hotela (2 bicykle).
Košická 15, 054 01 Levoča,
Telefón: +421 421 53 451 43 10, recepcia@barbakan.sk

Levoča – U JANUSA – Požičovňa bicyklov pre ubytovaných hostí hotela (2 bicykle).
Kláštorská 22, 054 01 Levoča,
Telefón: +421 534 514 592,  Mobil: +421 915 964 360, e-mail: josef.janus@gmail.com

Spišské Podhradie – PENZIÓN PODZÁMOK – Požičovňa bicyklov pre ubytovaných hostí hotela (3 bicykle).
Podzámková 28, 053 04 Spišské Podhradie,
Telefón: +421 53 4441 755, +421 903 609 314, E-mail: info@penzionpodzamok.sk

[custom-mapping height=“500″]

Milý návštevník,

ak ste zadali do vášho internetového vyhľadávača kľúčové slová : Tatry, Spiš, Pieniny a hľadáte vhodné miesto na ceste za poznaním, relaxom a zdravou prírodou,  vitajte na našej internetovej stránke !

Nebojte sa nášho zdanlivo komplikovaného názvu,  zavedie vás do geograficky výnimočného prostredia v severnej časti Slovenska…

Hľadáte optimálne miesto pre vašu dovolenku? Skúsime vás presvedčiť, že to miesto nájdete práve u nás – na  území Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tatry –Spiš –Pieniny, ktorá  má pôsobnosť v oblasti od Spišského hradu a mesta Levoče až po severnú hranicu s Poľskom na rieke Dunajec. Od predhoria  Vysokých Tatier a Levočských vrchov až k Pieninám.

Od Spišského hradu  a  Kežmarského hradu okolo kaštieľa v Spišských Hanušovciach až po Kláštor kartuziánov v Červenom kláštore…..

V letnom období  sa u nás nemusíte báť výkyvov a výstrelkov počasia, ktoré vám inokedy pokazili dovolenku … Naši členovia celoročne poskytujú kvalitné ubytovacie, stravovacie  služby a mnohé ďalšie služby. V zimnom období si užijete lyžovačku v lyžiarskych strediskách a kúpanie  v otvorenom termálnom kúpalisku vo Vrbove, prípadne relax vo wellness zariadeniach. V priaznivom počasí môžete načerpať energiu v prekrásnej prírode Belanských Tatier, Levočských vrchov a Pienin ( návšteva Belanskej jaskyne, turistické výlety, cykloturistika, pikniky v prírode, splav na Dunajci, rybolov, člnkovanie ), a to aj vtedy, ak ste zdatný športovec, alebo ste  rodina s malými deťmi.

Za každého počasia si môžete v lete doplniť vedomosti a prežiť s vašimi blízkymi pocit hrdosti nad umením našich predkov pri návštevách unikátnych historických pamiatok, a to nielen tých, ktoré sú zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO, ale aj ostatných, ktoré nájdete v každej našej členskej obci a meste. Spoznáte rôzne architektonické stavebné slohy od najstarších po novodobé a  určite vás nadchnú  naše nádherné renesančné, gotické, či barokové pamiatky, ktoré sa  veľkom počte nachádzajú na takom rozlohou malom a ľahko dostupnom území !

Vitajte a vyberte si to správne miesto pre vašu dovolenku  !


Dotazy, pripomienky, postrehy:

info@tatryspispieniny.sk

http://www.tatryspispieniny.sk/


 

Stiahnite si sprievodcu v slovenskom , alebo anglickom jazyku – navigáciu pre systém GARMIN.

SLOVENSKÁ VERZIA

ENGLISH VERSION

Ak sa neviete rozhodnúť, poradia vám informačné centrá:

Kežmarská informačná agentúra:         info@kezmarok.sk ( +421 52 449 2135 )

Informačná kancelária Mesta Levoča:  ikle@levoca.sk  ( +421 53 4513763 )

Informačné centrum Ski Bachledová:  info@skibachledova.sk  (+421 52 4498101)

Regionálne turistické a informačné centrum Spišská Belá: info@spisskabela.sk  (+421 52 468 0517 )

 

Oblastná organizácia cestovného ruchu TATRY-SPIŠ-PIENINY

Adresa sídla:
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Registrovaná na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja dňa 6.3.2012 pod číslom 10199 /2012/SCR

Kontakty:
Ing.Gabriela Bodnárová – výkonná riaditeľka
Telefón: + 421 52 46 60 206
Mob.: + 421 905 74 41 62
e-mail: gabriela.bodnarova@kezmarok.sk

Marek Kollár – správca (web + newsletter )
Telefón: + 421 52 449 2135
e-mail: info@kezmarok.sk

Szanowni Państwo

Jeśli po wpisaniu słów kluczowych do wyszukiwarki: Tatry, Spisz, Pieniny poszukują Państwo odpowiedniego miejsca na drodze do poznawania, relaksu i zdrowej natury, witamy na naszych stronach internetowych!

Nie przejmujcie się naszą pozornie skomplikowaną nazwą, zaprowadzi Was do wyjątkowego środowiska geograficznego północnej części Słowacji…

Poszukują Państwo optymalnej lokalizacji na wakacje? Postaramy się przekonać Państwa, że to miejsce można znaleźć u nas – na terenie Regionalnej Organizacji Turystycznej Tatry – Spisz – Pieniny, która rozciąga się od Zamku Spiskiego i miasta Lewocza aż do północnej granicy z Polską na rzece Dunajec. Od podnóża Tatr Wysokich i Wierzchów Lewoczskich do Pienin.

Od Zamku Spiskiego i Zamku Keżmarskiego, wokół rezydencji w Spiskich Hanuszowcach aż po Klasztor Kartuzów w Czerwonym Klasztorze… 

W okresie letnim nie musicie obawiać się wahań atmosferycznych, które czasami potrafią zepsuć urlop… Nasi członkowie całorocznie zapewniają bardzo dobre zakwaterowanie, wyżywienie i wiele innych usług. W okresie zimowym pojeździcie na nartach w ośrodkach narciarskich, skorzystacie z kąpieli w otwartych basenach termalnych w Wierzbowym /sł. Vrbové/, ewentualnie zrelaksujecie się w ośrodkach Wellness.  Przy dobrej pogodzie można naczerpać energii w przepięknej okolicy Tatr Bielańskich, Wierzchów Lewoczskich i Pienin (odwiedzenie Jaskini Bielańskiej, turystyka piesza, turystyka rowerowa, pikniki, spływ Dunajcem, wędkarstwo, żeglarstwo), nawet wtedy, gdy jesteś sportowcem albo masz rodzinć z małymi dziećmi.

W każdych warunkach pogodowych latem można zaktualizować swoją wiedzę i przeżyć z Waszymi bliskimi poczucie dumy nad sztuką naszych przodków podczas zwiedzania unikalnych zabytków, nie tylko tych, które są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale także innych, które znajdziecie w każdej naszej członkowskiej wiosce i mieście. Zapoznacie się z różnymi stylami architektonicznymi od najstarszych po nowoczesne, z całą pewnością zachwycą was wspaniałe renesansowe, gotyckie i barokowe zabytki, które licznie występują na małym i łatwo dostępnym obszarze!

Witamy i zapraszamy do wyboru odpowiedniego miejsca na wasze wakacje!

Pobierz przewodnik w języku słowackim lub angielskim – dla GARMIN nawigacji.

SŁOWACKA WERSJA

ENGLISH VERSION 

 

Kežmarok´s information agency:   info@kezmarok.sk ( +421 52 449 2135 )
Information agency of the town Levoča:  ikle@levoca.sk  ( +421 53 4513763 )
Information centre Ski Bachledová:  info@skibachledova.sk  (+421 52 4498101)
Regional tourist and information centre Spišská Belá: info@spisskabela.sk (+421 52 468 0517)

 

Regional organisation of tourist trade Tatry –Spiš –Pieniny

Address:
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Registrovaná na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja dňa 6.3.2012 pod číslom 10199 /2012/SCR

Feedback: info@tatryspispieniny.sk

http://www.tatryspispieniny.sk/

Contact:
Ing.Gabriela Bodnárová – executive Director
Phone: + 421 52 46 60 206
Cell.: + 421 905 74 41 62
e-mail: gabriela.bodnarova@kezmarok.sk

Marek Kollár – administrator(web + newsletter )
Phone: + 421 52 449 2135
e-mail: info@kezmarok.sk

Kedves látogató!

Amennyiben Ön a következő kulcsszavakat írta be az internetes keresőjébe: Tátra, Tatry, Spiš, Szepesség, Pieninek, Pieniny, és ismeretszerző, pihenést biztosító vagy egészséges, természetbarát környezetbe tervezett utat keres, köszöntjük a honlapunkon. Ne riassza el Önt a látszólag komplikált cím, Szlovákia északi részén található, földrajzilag kivételes környezetbe kalauzolja el Önt…

Optimális helyet keres üdüléséhez? Megkíséreljük meggyőzni Önt, hogy ezt a helyet épp nálunk fogja megtalálni – a Tátra-Szepesség-Pieninek (Tatry-Spiš-Pieniny) Regionális Turisztikai Szervezet területén, amely hatásköre az Iglói vártól (Spišský hrad) és Lőcsétől (Levoča) az északi szlovák-lengyel országhatárig terjed, amely egy részét a Dunajec folyó képezi. A Magas-Tátra és a Lőcsi-hegység előhegységétől egészen a Pieninekig.

Az Iglói vártól (Spišský hrad) és a Késmárki vártól (Kežmarský hrad) a Hanusfalván (Spišské Hanušovce) található kastély körül a Vöröskolostorban (Červený kláštor) lévő karthauzi kolostorig…

A nyári időszak folyamán nálunk nem kell félnie az időjárási kilengésektől és szélsőségektől, amelyek már egy másik alkalommal tönkretették az Ön üdülését… Tagjaink egész évben színvonalas elszállásolást, étkeztetési szolgáltatásokat és számos más szolgáltatást nyújtanak. A téli időszakban élvezheti a síkirándulást a síközpontokban és a fürdőzést a Ménhárdi (Vrbov) termálfürdő fedetlen medencéiben, esetleg a pihenést a wellness központokban. Kedvező időjárás esetén energiával töltődhet fel a Bélai-havasok (Belanské Tatry), Lőcsei-hegyek (Levočské vrchy) és a Pieninek (Pieniny) gyönyörű természeti környezetében (Bélai-barlang látogatása, turistakirándulások, kerékpártúrák, piknik a természetben, tutajozás a Dunajec folyón, horgászás, csónakázás), s mindezt akkor is, ha Ön kiváló sportoló vagy ha éppenséggel kisgyermekes családja van.

Minden időjárási körülmények között frissítheti tudását az erdőben, családtagjaival átélheti azt a büszkeséget, amivel őseink művészete tölt el bennünket nemcsak azoknak az egyedülálló történelmi nevezetességeknek a megtekintésekor, amelyek az UNESCO Világörökségi Listáján szerepelnek, hanem az összes tagközségben és -városban található műemlékek megcsodálásakor. Élvezni fogja a különböző építészeti stílusokat a legrégebbiektől a legmodernebbekig terjedően, és biztosan magukkal ragadják majd Önt a reneszánsz, gótikus vagy barokk műemlékek, amelyek nagy számban fordulnak elő ezen a kis kiterjedésű, de könnyen hozzáférhető területen.

Köszöntjük, és válassza ki a megfelelő helyet üdüléséhez!

Töltse le a magyar, szlovák vagy angol nyelvű kalauzt – navigációt a GARMIN rendszerhez.

MAGYAR VÁLTOZAT

SLOVENSKÁ VERZIA

ENGLISH VERSION 

INFO CENTRES:

Kežmarok´s information agency:   info@kezmarok.sk ( +421 52 449 2135 )
Information agency of the town Levoča:  ikle@levoca.sk  ( +421 53 4513763 )
Information centre Ski Bachledová:  info@skibachledova.sk  (+421 52 4498101)
Regional tourist and information centre Spišská Belá: info@spisskabela.sk (+421 52 468 0517)

 

Regional organisation of tourist trade Tatry –Spiš –Pieniny

Address:
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Feedback: info@tatryspispieniny.sk

http://www.tatryspispieniny.sk/

Contact:
Ing.Gabriela Bodnárová – executive Director
Phone: + 421 52 46 60 206
Cell.: + 421 905 74 41 62
e-mail: gabriela.bodnarova@kezmarok.sk

Marek Kollár – administrator(web + newsletter )
Phone: + 421 52 449 2135
e-mail: info@kezmarok.sk

Zamagurie

Zamagurie

Vrbov

Vrbov

Spišské Podhradie

Spišské Podhradie

Levoča

Levoča

Červený Kláštor

Červený Kláštor

Kežmarok

Kežmarok

Spišská Belá

Spišská Belá

Ski Bachledova

Ski Bachledova

Top 10 atrakcií a pamätihodností v destinácii Tatry-Spiš-Pieniny vrátane Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Naša destinácia ponúka turistom množstvo nádherných miest, máloktorý región sa môže pochváliť tak širokým zastúpením prírodných i historických krás. 

1. Spišský hrad a Spišská Kapitula (UNESCO)

V roku 1993 bola Spišská Kapitula zaradená na Zoznam svetového dedičstva UNESCO ako súčasť zápisu Spišský hrad a pamiatky okolia, kam okrem hradu a kapituly patrí ešte kostol Ducha Svätého v Žehre a chránené travertínové územia Dreveník a Sivá Brada. V roku 2009 bol tento zápis rozšírený o Levoču a Dielo Majstra Pavla. Oficiálny názov celej lokality UNESCO na Spiši teraz znie Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia.
Spišský hrad je najrozsiahlejším slovenským hradom, dominantou Spiša, harmonicky umiestnenou v krajine na travertínovom brale. Spomína sa ako župný hrad už v 12. storočí. V prvej polovici 13. storočia hradnú akropolu chránilo kamenné opevnenie, ktoré hrad ubránilo pred tatárskym vpádom v roku 1241.

Viac: Spišské Podhradie

2. Pamiatky v Levoči a Dielo Majstra Pavla (UNESCO)

Starobylá Levoča leží na úpätí Levočských vrchov obkolesená takmer kompletne zachovaným hradobným systémom. Od roku 2009 je zapísaná v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V meste je zachované množstvo kultúrno-historických pamiatok – Chrám sv. Jakuba s pozoruhodným oltárom, ktorý svojou výškou 18,62 m je najvyšším gotickým oltárom na svete, Radnica, Evanjelický kostol, stredoveký pranier –klietka hanby a viac ako 60 meštianskych domov pochádzajúcich väčšinou zo 14. – 15. storočia. Tieto tvoria Námestie Majstra Pavla – najväčšie stredoveké európske obdĺžnikové námestie so stranami v pomere 3:1. Najpozoruhodnejšími zachovanými meštianskymi domami na námestí sú Thurzov dom, Dom Majstra Pavla, budova divadla a ďalšie. Navštevovanými sú aj Starý kostol minoritov, Barokový kostol a Starý kláštor minoritov s jedinou úplne zachovanou krížovou chodbou na Slovensku zo 14. storočia.

Viac: Mesto Levoča

3. Pamiatky v Kežmarku a Drevený evanjelický artikulárny kostol (UNESCO)

Námestie malebného mestečka pod Vysokými Tatrami dýcha stredovekou atmosférou. V roku 1950 bolo historické jadro Kežmarku vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Priamo v meste sa nachádza mestský hrad z roku 1463, ktorého expozície dokumentujú vývoj mesta od jeho vzniku až po tridsiate roky 20. storočia. Neďaleko námestia sa nachádzajú 2 národné kultúrne pamiatky – lýceum s jednou z najväčších historických školských knižníc v strednej Európe a Drevený evanjelický artikulárny kostol z 18. storočia (UNESCO) s netradičnou barokovou výzdobou. Neskorogotická rímskokatolícka bazilika sv. Kríža patrí svojimi rozmermi medzi najväčšie na Spiši. Pred bazilikou sv. Kríža je samostatne stojaca zvonica. Pokladá sa za najstaršiu renesančnú zvonicu na Slovensku.

Viac: Mesto Kežmarok

4. Splav Dunajca na pltiach – Červený Kláštor

Najväčšou atrakciou územia Zamaguria a Pieninského národného parku je splav na drevených pltiach najväčším kaňonom v strednej EurópePrielomom rieky Dunajec. Z prístaviska pltí Majere-Kvašné lúky do Lesnice v dĺžke 11 km a z prístaviska Červený Kláštor do Lesnice v dĺžke 9 km zažijete nevšednú plavbu, ktorú môžete spojiť s návratom po náučnom chodníku s 10 zastávkami späť do Červeného Kláštora pešo, na bicykli, alebo v kočiari s konským povozom.

Viac: Splav Dunajca

5. Kláštor Kartuziánov – Červený Kláštor

Na brehu rieky Dunajec sa nachádza obec Červený Kláštor, ktorej história sa spája najmä snárodnou kultúrnou pamiatkou – kláštorom mníchov zo 14. storočia, zasadeným do nádhernej pieninskej scenérie pod vrchom Tri Koruny. V 14. – 16. storočí to bol kartuziánsky a v 18. storočí kamaldulský kláštor. Muzeálna expozícia tu bola sprístupnená v roku 1993 po celkovej rekonštrukcii objektu. Približuje tajomné povesti, históriu a kláštorný život spomínaných rádov a vzácne umelecko – historické pamiatky z Červeného Kláštora a z celej oblasti severného Spiša. V časti obce Červený Kláštor – kúpele sa nachádza liečivý minerálny prameň. V obci bol nedávno vybudovaný peší a cyklistický prechod cez rieku Dunajec, ktorý spája Slovenskú a Poľskú republiku. Zamagurské folklórne slávnosti a iné tradičné podujatia prilákajú mnohých návštevníkov.

Viac: Múzeum Červený Kláštor

6. Ždiar, Zamagurie

Obec Ždiar patrí medzi klenoty Slovenska, je rázovitou podtatranskou obcou so svojimi typickými tradíciami, zvyklosťami, folklórom a kultúrou s vyše 1300 obyvateľmi. Je špecifická ľudovou architektúrou, goralským osídlením a typickou goralskou monoštruktúrou. Jej celé priľahlé územie je začlenené do chráneného územia TANAP-u, prírodnej rezervácie Goliasová, prírodnej rezervácie Belianske Tatry, UNESCA a PRĽA. V celej oblasti je výskyt ohrozených druhov flóry a fauny. Kataster je súčasťou národnej ekologickej siete NECONET.
Kultúrno-historické zaujímavosti a prírodné krásy sú prednosťami tejto podtatranskej oblasti. Je vyhľadávanou lokalitou pre turistiku a oddych našimi aj zahraničnými návštevníkmi vďaka prírodnej scenérii a pohostinnosti Ždiarčanov.

Viac: Obec Ždiar

7. Kaštieľ Strážky – Spišská Belá

Jadrom historického osídlenia Strážok bol kaštieľ, kostol sv. Anny a zvonica, ktoré dnes ako celok tvoria národnú kultúrnu pamiatku a patria medzi významné architektonické skvosty Spiša. Na rekonštruovanom objekte situovanom v anglickom parku z 19. storočia možno sledovať stavebný vývoj od neskorogotickej podoby (15. storočie) cez renesančnú prestavbu až po barokovo-klasicistické úpravy (z konca 18. storočia). Kaštieľ Strážky je nielen sídlom expozície Slovenskej národnej galérie, ale aj miestom zaujímavých kultúrnych podujatí. V jeho blízkosti sa nachádza kostol sv. Anny s renesančnou zvonicou.
Pri Belianskom rybníku začína 9-kilometrová asfaltová cyklotrasa vhodná pre cyklistov, korčuliarov a v zime pre bežeckých lyžiarov, ktorá končí v Tatranskej Kotline.

Viac: Kaštieľ Strážky

 8. BACHLEDKA Ski & Sun – lyžovanie a cykloturistika, Chodník korunami stromov (Ždiar)

Stredisko ponúka fantastickú rodinnú lyžovačku s celosezónnou garanciou snehu. Samozrejmosťou sú doplnkové služby – lyžiarska škola, ski servis, požičovňa lyžiarskej výstroje, bezplatné parkovanie a skibus zdarma. V Bachledovej sú k dispozícii 4-sedačka Jezersko, 3-sedačka Bachledova dolina, 5 vlekov, 10 zjazdoviek vo všetkých druhoch obtiažnosti, ktoré sú pravidelne upravované a 19 km bežeckých tratí. Pre najmenších návštevníkov je v stredisku pripravený detský areál SUNKID a detská škôlka. Zárukou adrenalínových zážitkov sú tubingová dráha, bobová dráha a snowrafting. V letnom období je k dispozícii bike park, bobová dráha, vyhliadková veža. Obľúbené sú aj prechádzky nádhernou prírodou pohoria Spišská Magura.

Chodník korunami stromov Bachledka sa nachádza v srdci druhovo pestrých lesov Pieninského národného parku. Trasa o dĺžke viac ako 600 m Vás prevedie druhovo pestrým lesom, kde na Vás čakajú rôzne prekvapenia a poučenia. Úplne si vás získa výhľad z 32m vysokej veže, vďaka ktorému budete mať ako na dlani, štíty Belianskych Tatier, unikátnu scenériu Pienin i malebné Zamagurie.
Viac: http://chodnikkorunamistromov.sk/

9. Kúpele Červený Kláštor – Smerdžonka

Kúpele Červený Kláštor – Smerdžonka sú prvé po vojne obnovené a aktuálne najmodernejšie kúpele na Slovensku. Sú situované uprostred čarokrásnej prírody Pieninského národného parku. Jedinečná prírodná liečivá minerálna voda „Smerdžonka“, ktorá po stáročia vyviera z hlbín zeme má vďaka svojmu zloženiu bohatému na minerálne látky a sírovodík blahodárne účinky pri liečení kožných ochorení, chorôb pohybového aparátu, neurologických chorôb či ako pitný režim pri poruchách tráviaceho ústrojenstva. V kúpeľoch sa liečia všetky kožné ochorenia z indikačnej skupiny X a vďaka čistému pieninskému ovzdušiu a klíme získali kúpele štatút klimatických kúpeľov.

Viac: Kúpele Červený Kláštor – Smerdžonka

10. Thermal Park Vrbov

Celoročné rekreačné stredisko Thermal Park Vrbov leží na styku Vrbovskej pahorkatiny a Levočských vrchov. Prírodná geotermálna voda, ktorá napája sústavu bazénov, pôsobí priaznivo najmä na pohybovú, dýchaciu a kardiovaskulárnu sústavu.
Je využívaná na vnútornú i na vonkajšiu balneoterapiu. Návštevníci majú k dispozícii 10 bazénov s rôznou teplotou vody od 26 do 38 stupňov Celzia.

Viac: Kúpalisko Vrbov


Zážitky

Letné festivaly remesiel a ľudového umenia, folklórne a divadelné predstavenia, gastronomické podujatia

V roku 1991 bola v Kežmarku obnovená tradícia výročných trhov a odvtedy sa každoročne počas 2. Júlového víkendu koná podujatie  Európske ľudové remeslo (EĽRO) – folklórny a remeselný festival.
Mesto Levoča je významným pútnickým miestom. Najväčšia púť na Mariánsku horu na Slovensku sa konala v roku 1995 v Levoči počas návštevy Svätého otca pápeža Jána Pavla II.
Zamagurské folklórne slávnosti sú prehliadkou ľudového spevu, tanca, hier a zvykov Zamaguria v čarovnej prírode Pienin. Festival sa koná každoročne v prírodnom amfiteátri na brehu rieky Dunajec v obci Červený Kláštor.

Sehr geehrter Besucher,

wenn Sie in Ihre Suchmaschine die Schlüsselwörter: Berge, Zips, Pieniny eingegeben haben  und auf der Suche nach einem geeigneten Ort für Entdeckungsreise, Entspannung und gesunde Natur sind, willkommen auf unserer Website!

Machen Sie keine Sorgen über unseren scheinbar komplizierten Namen, er führt Sie in die außergewöhnliche geografische Umgebung, in dem nördlichen Teil der Slowakei ein…

Sind Sie auf der Suche nach dem optimalen Ort für Ihren Urlaub? Wir werden versuchen, Sie zu überzeugen, dass Sie dieser Ort bei uns finden können – auf dem Gebiet der Regionalen Tourismusorganisation Tatra-Zips-Pieniny, die der Geltungsbereich von der Zipser Burg und Stadt Leutschau bis zur nördlichen Grenze zu Polen auf dem Fluss Dunajec hat -von den Ausläufern der Hohen Tatra und Leutschauer Berge /Levočské vrchy/ bis zu Pieniny.

Von der Zipser Burg und der Käsmarker Burg um das Herrenhaus in Spišské Hanušovce bis  Kartäuserkloster in der Roten Kloster /Červený klášor…..

Im Sommer sollten Sie sich bei uns keine Sorgen über die Wetterschwankungen machen, die manchmal Ihren Urlaub verdorben haben. Unsere Mitglieder bieten qualitativ hochwertige Unterkunft, Verpflegung und viele andere Dienstleistungen das ganze Jahr hindurch an. Im Winter werden Sie Skifahren in Skigebieten und Baden im Thermalpool im Vrbov genießen, bzw.  werden Sie in den Wellness-Einrichtungen entspannen. Bei günstigem Wetter können Sie Energie in der schönen Landschaft der Belaner Tatra, der Leutschaer Berge  und Pieniny (Besuch der Belaner Höhle, Wandern, Radfahren, Picknicks in der Natur, Dunajec-Floßfahrt,   Angeln, Bootfahren) schöpfen, und auch dann, wenn Sie ein fähiger Sportler sind oder Sie eine Familie mit kleinen Kindern sind.

Bei allen Wetterbedingungen im Sommer können Sie Ihre Kenntnisse ergänzen und mit  Ihren Verwandten ein Gefühl von Stolz über die Kunst unserer Vorfahren bei einem Besuch der einzigartigen historischen Denkmäler erleben, nicht nur diejenigen, die zum UNESCO-Weltkulturerbe eingetragen sind, sowie auch die anderen, die in jeder unserer Mitgliedsgemeinde oder Stadt gefunden werden können. Sie werden verschiedene architektonische Baustile von der frühesten bis zu den modernen genießen und Sie werden sicherlich von unseren herrlichen Renaissance-, Gotik- und Barockdenkmälern begeistert, die sich in einer großen Zahl auf einer so kleinen Fläche und leicht zugänglichen Gebiet befinden!

Willkommen und wählen Sie den richtigen Ort für Ihren Urlaub!

Laden Sie den Führer in slowakischer und englischer Sprache – für GARMIN-Navigation herunter.

SLOWAKISCHE VERSION

ENGLISCHE  VERSION

Kežmarok´s information agency:   info@kezmarok.sk ( +421 52 449 2135 )
Information agency of the town Levoča:  ikle@levoca.sk  ( +421 53 4513763 )
Information centre Ski Bachledová:  info@skibachledova.sk  (+421 52 4498101)
Regional tourist and information centre Spišská Belá: info@spisskabela.sk (+421 52 468 0517)

 

Regional organisation of tourist trade Tatry –Spiš –Pieniny

Address:
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Registrovaná na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja dňa 6.3.2012 pod číslom 10199 /2012/SCR

Feedback: info@tatryspispieniny.sk

http://www.tatryspispieniny.sk/

Contact:
Ing.Gabriela Bodnárová – executive Director
Phone: + 421 52 46 60 206
Cell.: + 421 905 74 41 62
e-mail: gabriela.bodnarova@kezmarok.sk

Marek Kollár – administrator(web + newsletter )
Phone: + 421 52 449 2135
e-mail: info@kezmarok.sk

[youtube height="500" width="760"]http://www.youtube.com/watch?v=5Yn1-xEXTk0[/youtube]

[vimeo height="500" width="760"]http://vimeo.com/42315883[/vimeo]